Prezentele termeni şi condiţii de utilizare se constituie într-un set de reguli, sub forma unui contract comercial, care guvernează relaţia dintre Blue Zone, entitatea care administrează /dezvoltă site-ul, utilizatorii şi vizitatorii acestui site, contributorii acestui site şi entitatea care va prelua, procesa şi onora comenzile plasate de utilizatorii site-ului. Acceptând prezentele termeni şi condiţii utilizatorii, vizitatorii, contributorii, etc. site-ului subscriu în totalitate conţinutului lor, angajându-se să le respecte pe deplin şi în totalitate, ori de câte ori acestea se aplică.

În cuprinsul prezentelor Termeni şi Condiţii următorii termeni vor fi folosiţi după cum urmează:

Blue Zone va desemna entitatea care administrează site-ul, care preia, procesează, prelucrează şi execută comenzile utilizatorilor. Persoana juridică ce va fi parte contractantă este Societatea Global BLUE ZONE SMART CAD S.R.L., cu sediul social în Com. Magura, sat Magura, str. Mihai Viteazul nr.39, judetul Buzau, identificat cu 46948467, J10/1350/03.10.2022, cont RO79BTRLRONCRT0CI7552901. Orice referire la Blue Zone în sensul de entitate juridică va fi în fapt o referire la BLUE ZONE SMART CAD S.R.L. ca entitate juridică.

Imagini – cu acest termen vor fi desemnate toate elementele de natură grafică, formate, template-uri, modele, design-ul structural, elemente de creaţie grafică, fotografii, colaje şi alte asemenea ori asimilate (enumerarea fiind una exemplificativă şi nicidecum limitativă) deţinute de Blue Zone, care le oferă spre utilizare gratuit sau contra cost, exclusiv ori non exclusiv, prin intermediul website-ului https://bluezone.ro/.

Contributor – cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entităţile, persoane fizice sau juridice, care procedează la încărcarea pe site a unor „Imagini”, creaţii ale sale. Contributorii sunt cei care garantează atât Blue Zone, toţi ceilalţi utilizatori ai site-ului, precum şi orice altă terţă entitate că sunt deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra „imaginilor” încărcate pe site şi că au capacitatea de a înstrăina aceste drepturi în tot sau în parte, temporar sau pe termen nedeterminat, în orice modalitate posibilă, etc., astfel încât „imaginile” încărcate de ei pe site să poată fi folosite de utilizatori sau alte entităţi partenere Blue Zone în modalităţile prezentate în interiorul site-ului, în secţiunile dedicate. Contributorii vor avea secţiuni dedicate în site, vor trebui să se înregistreze în site cu conturi speciale, specifice.

Utilizator – cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entităţile – persoane fizice sau juridice – care se vor înregistra pe site-ul Blue Zone prin crearea de conturi de utilizator sau prin plasarea de comenzi fără crearea de cont de utilizator. Utilizatorii îşi pot crea un cont de contributor, urmând ca aceştia să poată astfel încărca „imagini” pe site, cu respectarea prezentelor Termeni şi Condiţii, sau cont de client, urmând ca astfel să poată plasa comenzi de servicii şi produse către Blue Zone. De asemenea, tot ca şi utilizatori ai site-ului vor fi consideraţi şi catalogaţi şi toţi acei vizitatori ai site-ului care nu îşi crează un cont de contributor sau un cont de client.

Revânzător – cu acest termen se va desemna fiecare dintre acele entităţi care achiziţionează produse şi servicii prin intermediul site-ului Blue Zone în scopul revânzării lor către alte entităţi.

Blue Zone nu va putea fi făcută în niciun fel răspunzătoare şi deci nu va putea fi trasă la răspundere pentru consecinţele negative de orice fel suferite de către utilizatori sau de către terţe persoane ori entităţi ca urmare a nerespectării ori respectării defectuoase, în tot sau în parte, de către utilizatori, vizitatori, contributori, etc. sau terţe persoane a prezentelor termeni şi condiţii, a normelor ce conduită şi morală ori a legislaţiei incidente.

Prezentele Termeni şi Condiţii se constituie într-un cadru general de reglementare a relaţiilor dintre utilizatorii site-ului şi Blue Zone. Acest cadru general se va completa cu toate acordurile, declaraţiile, condiţiile specifice, asumările, validările şi alte clauze incidente pe care utilizatorul, vizitatorul, contributorul, etc. şi le va asuma, de care va lua la cunoştinţă ori pe care le va accepta implicit de fiecare dată când va plasa o comandă ori când va interacţiona în alt fel cu Blue Zone. Prevederile speciale – cadrul specific fiecărei tranzacţii – vor avea întotdeauna prioritate faţă de cadrul general, în caz de conflicte, inadvertenţe, neconcordanţe, neclarităţi, etc.

 1. Acceptul utilizatorului.

Art.1 Accesând şi/sau utilizând acest site, utilizatorul (vizitatorul, contributorul, etc.) acceptă, fără limitări, calificări sau interpretări proprii condiţiile de mai jos şi agreează termenii acestora astfel cum sunt prezentaţi. De asemenea, utilizatorul (vizitatorul, contributorul, etc.) ia la cunoştinţă că orice alte acorduri, contracte ori înţelegeri prealabile existente între el şi Blue Zone sunt înlocuite de prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu vreuna dintre prevederile conţinute în Termeni şi Condiţii, vă rugăm să încetaţi imediat folosirea site-ului şi să ştergeţi orice elemente pe care le veţi fi descărcat deja de pe acest site. Varianta în limba română a acestor Termeni şi Condiţii este varianta oficială şi ea va prima în faţa oricărei traduceri într-o altă limbă străină, în cazul în care între varianta în limba română şi varianta tradusă apar diferenţe de interpretare.

Art.2 Blue Zone îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii conform criteriilor proprii şi de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă un comportament ori un limbaj neadecvat (agresiv, licenţios, în contradicţie cu regulile generale de morală şi bun simţ sau de natură a provoca disconfort partenerilor de afaceri ori de a împiedica dezvoltarea unor bune relaţii comerciale, etc).

Art.3 Termenii şi Condiţiile prezentate în continuare pot face obiectul unor revizuiri şi sau schimbări ulterioare. Astfel, Blue Zone va putea în orice moment şi fără notificare prealabilă să schimbe ori să revizuiască prezentele Termeni şi Condiţii, actualizându-le. Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului, vă asumaţi explicit şi in mod expres obligaţia de a respecta toate aceste modificări (şi pe fiecare în parte), conformându-vă permanent celei mai noi versiuni a Termenilor şi Condiţiilor prezentate pe site. În acest sens, veţi putea consulta pe site, cea mai nouă versiune a acestor Termeni şi Condiţii în orice moment. Înregistrarea pe site, accesarea contului deja existent, plasarea unei comenzi şi orice altă modalitate de folosire de către dumneavoastră a site-ului după actualizarea Termenilor şi Condiţiilor va presupune în mod automat că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă de această nouă versiune şi că sunteţi în totalitate de acord cu cele din cuprinsul ei şi va echivala cu un accept fără rezerve din partea dumneavoastră a Termenilor şi Condiţiilor – în varianta lor cea mai nouă momentul respectiv.

 1. Condiţii de utilizare

Art.4 Informaţiile prezente pe acest site au caracter informativ. Blue Zone nu va putea fi făcută răspunzătoare faţă de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Art.5 Acest site este deţinut şi administrat de Blue Zone. Toate imaginile şi toate materialele informative, inclusiv texte, formate, template-uri, modele, elemente de creaţie grafică şi alte asemenea ori asimilate denumite generic „IMAGINI” în tot cuprinsul prezentelor „Termeni şi Condiţii” oferite utilizatorilor de către Blue Zone în orice mediu sunt deţinute de Blue Zone sau de entităţi aflate în parteneriat cu aceasta, care le oferă spre utilizare, gratuit sau contra cost, exclusiv ori non exclusiv, prin intermediul website-ului https://bluezone.ro/. Toate aceste imagini, elemente grafice, elemente structurale, texte, etc. la care ne-am referit mai sus sunt protejate de legile ce guvernează domeniul creaţiei intelectuale şi a dreptului de autor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În lipsă de stipulaţie contrară, vor avea întâietate normele de drept ce se aplică pe teritoriul României. Încălcarea în orice fel, în orice măsură şi de către orice persoană ori entitate a prevederilor ce guvernează protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe va atrage răspunderea legală a persoanelor care încalcă astfel legislaţia în vigoare. În cazul în care există suspiciuni sau indicii că un utilizator al site-ului încalcă sau încearcă să încalce prevederile legale ce guvernează şi reglementează dreptul de proprietate intelectuală ori drepturile conexe acestuia, dar şi orice alte prevederi legale imperative, Blue Zone îşi rezervă dreptul de a notifica imediat organele şi instituţiile statului competente în a investiga, constata, acţiona în vederea tragerii la răspundere etc. a persoanelor ori entităţilor implicate.

Art.6 În niciun fel şi în nicio situaţie Blue Zone nu va răspunde pentru daune provocate utilizatorilor acestui site ca urmare a încălcării de vreo entitate (designer, proiectant, fotograf, grafician, freelancer, pictor, caricaturist, artist plastic, cartograf, arhitect sau alţi contributori, indiferent de forma de colaborare) a drepturilor de proprietate intelectuală aferente imaginilor, templatelor şi sau a altor elemente grafice, de orice fel şi natură, încărcate pe site de contributori. În caz de litigii, utilizatorul prejudiciat nu va putea sa se îndrepte împotriva Blue Zone ci doar direct împotriva contributorului în cauză, acesta fiind singurul care susţine şi garantează că deţine drepturile de proprietate intelectuală aferente Imaginilor, template-urilor, elementelor grafice de orice fel, etc. pe care le-a încărcat pe site.

Art.7 Persoanele ori entităţile care procedează la încărcarea pe site de template-uri, elemente grafice, design structural, imagini, fotografii etc. denumite generic „IMAGINI” sunt exclusiv şi pe deplin răspunzătoare pentru calitatea lor de deţinători ai drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe aferente respectivelor imagini şi garantează pe orice altă persoană sau entitate că au dreptul să cedeze, exclusiv sau neexclusiv aceste drepturi, pentru un număr limitat sau nelimitat de folosiri, etc. (limitările vor fi precizate explicit şi expres). Orice persoană care se consideră prejudiciată în drepturile sale de postarea pe site-ul administrat de Blue Zone a unei anume „Imagini” se va putea îndrepta doar împotriva entităţii care a încărcat respectiva „imagine”, respectiv împotriva entităţii care garantează pentru calitatea sa de deţinător al drepturilor de proprietate intelectuală şi al drepturilor conexe aferente respectivelor „imagini”. Blue Zone va putea în măsura în care consideră necesar şi obligatoriu, în urma unei solicitări exprese a oricărei entităţi care dovedeşte că este prejudiciată în drepturile sale de postarea, încărcarea ori folosirea unei „imagini” încărcate pe site, să furnizeze respectivei persoane ori entităţi datele de identificare ale entităţii care a postat ori a încărcat acea imagine, precum şi un istoric al prezenţei şi utilizării respectivei imagini pe site-ul https://bluezone.ro/.

Blue Zone îşi rezervă dreptul de a elimina de pe site orice „imagine” ori element grafic care pare să încalce drepturile de proprietate intelectuală şi sau drepturile conexe acestora. Eliminarea respectivelor imagini va putea fi făcută fără niciun fel de notificare prealabilă. Concomitent sau ulterior şi separat, Blue Zone va putea, fără nicio notificare prealabilă, să desfiinţeze contul utilizatorului care a încărcat „imaginile” ori elementele grafice în chestiune.

Art.8 Decizia utilizării site-ului împreună cu riscurile şi responsabilităţile aferente aparţine în exclusivitate utilizatorului. Astfel, Blue Zone este liberă de orice fel de răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea ori vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor şi/sau imaginilor sau elementelor asimilate prezentate pe site.

Nici Blue Zone, ca entitate de sine stătătoare, şi nici angajaţii, subordonaţii, prepuşii, operatori, directorii, reprezentanţii ori alţii asemenea, nu vor putea fi ţinuţi răspunzători pentru consecinţe directe sau indirecte ale folosirii de către utilizatori a site-ului, ale încălcării de către utilizatori sau de către entităţi terţe a drepturilor de proprietate intelectuală şi sau a drepturilor conexe aflate în patrimoniul oricăror terţe persoane. De asemenea, Blue Zone nu va putea fi trasă la răspundere pentru prejudiciile cauzate oricăror entităţi terţe de către utilizatorii site-ului prin acţiunile sau inacţiunile lor, indiferent de natura ori de întinderea acestora.

Blue Zone nu garantează şi nu răspunde pentru niciuna dintre entităţile sale colaboratoare, prezente sau nu pe site, şi nici pentru valabilitatea, integritatea, corectitudinea, legalitatea, etc. a informaţiilor, „imaginilor”, postărilor, acţiunilor sau inacţiunilor transmise, publicate, postate, încărcate pe site de vreuna dintre entităţile cu care Blue Zone se află în raporturi contractuale de colaborare, de coabitare ori alte asemenea raporturi cvasi-contractuale.

În orice moment şi fără nicio notificare prealabilă Blue Zone poate să modifice ori să oprească temporar şi permanent, total sau parţial, site-ul sau orice elemente grafice ale acestuia. De asemenea, Blue Zone va putea în orice moment să facă schimbări în site, inclusiv în ceea ce priveşte preţurile produselor şi serviciilor oferite, „imaginile” găzduite şi sau oferite spre utilizare, etc. Schimbările vor fi valabile de la data introducerii lor. Comenzile deja plasate de utilizatori, comenzi care au primit deja ID-comandă nu vor fi afectate de schimbările survenite, dacă acestea au fost plasate înaintea implementării schimbărilor, respectiv dacă ID-ul comandă a fost primit înainte de implementarea schimbărilor în cuprinsul site-ului.

Părţile agreează că există posibilitatea ca sistemul informatic folosit de Blue Zone să genereze unele erori. Astfel, istoricul comenzilor aferente unui cont ar putea fi şters, comenzile noi ar putea să trebuiască a fi reconfigurate, etc. De asemenea, sistemul de bonificaţie care are la bază istoricul de client (cantitate, calitate şi frecvenţă a comenzilor, total comenzi, etc.) ar putea fi influenţat de astfel de erori. În cazul în care astfel de erori vor avea loc, părţile convin că Blue Zone nu va putea fi trasă la răspundere pentru urmările unor astfel de erori. În cazul în care istoricul de client se pierde, sistemul de bonificaţii va deveni activ pentru respectivul client după refacerea istoricului, cu documente doveditoare.

Sistemul informatic folosit de Blue Zone poate de asemenea să fie victima unor atacuri cibernetice care atacuri ar putea avea ca efect modificarea unor parametri esenţiali ai site-ului – preţuri afişate, perioade de promoţie, coduri, nume, proceduri, etc. Aceste schimbări nu vor fi valabile şi nu vor produce efecte în modul de plasare, de executare, de plată etc. a comenzilor. Astfel, dacă se va dovedi că modificările parametrilor imaginilor – inclusiv preţul licenţelor aferente acestora -, modificările parametrilor produselor şi serviciilor oferite – inclusiv preţul lor – sunt rezultatul unor atacuri informatice sau acţiunii unor entităţi – altele decât Blue Zone – în sistemul de administrare al site-ului, aceste modificări nu vor fi considerate a fi fost făcute vreodată. Pentru toate părţile contractante se vor aplica preţurile, termenele, condiţiile şi ceilalţi parametri existenţi înainte de atacurile informatice modificatoare ori de evenimentul modificator executat de entităţile altele decât Blue Zone.

În cazul afişării pe site a unor preţuri eronate din cauza unor erori umane, atacuri informatice, erori de sistem ori alte asemenea, în relaţia utilizator – Blue Zone vor fi valabile preţurile corecte, respectiv preţurile aferente produselor şi serviciilor oferite aşa cum erau ele afişate înainte de intervenţia factorilor de eroare. Blue Zone va putea comunica în orice moment utilizatorului care a plasat o comandă – după plasarea comenzii, înainte, în cursul sau ulterior procesării acesteia, inclusiv în momentul facturării – preţul corect al produselor şi serviciilor comandate, singurul preţ care va fi valabil între partenerii contractuali, preţ pe care clientul şi-l asumă.

În considerarea faptului că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scopul unei societăți comerciale este să facă profit, în niciun caz, în nicio circumstanță și în nicio perioadă, oricât de scurtă, Blue Zone nu va comercializa produse sub prețul de achiziție (sau sub prețul de producție, în cazul produselor manufacturate de Blue Zone, sau cu un preț inferior costurilor ocazionate cu prestarea serviciilor, în cazul serviciilor). În cazul în care pe site vor apărea anomalii gen „preț 0,00” sau prețuri derizorii, în mod evident disproporționate față de prețurile practicate în mod normal pentru aceleași produse, sau pentru produse similare (fie de site, fie de site-uri similare), acestea nu angajează în niciun fel Blue Zone, care nu va fi obligată să onoreze nicio comandă plasată în considerarea unor astfel de valori. În astfel de situații comenzile nu vor fi acceptate și nici procesate. Utilizatorii care plasează comenzi în astfel de situații vor fi înștiințați că aceste comenzi nu obligă Blue Zone în niciun fel. Valorile ce vor fi luate în considerare ca fiind susceptibile de a produce obligații în astfel de situații sunt valorile de achiziție (sau costurile ocazionate de prestație, în cazul serviciilor), astfel cum sunt ele înregistrate în contabilitatea Blue Zone, la care se adaugă un adaos comercial, ce va fi determinat de media aritmetică a adaosurilor comerciale practicate în site.

Global Print nu îşi asumă responsabilitatea pentru următoarele aspecte referitoare la site-ul https://bluezone.ro/:

(a) că funcţionarea site-ului va fi absolut sigură, imediată, neîntreruptă sau fără erori, sau că acesta va funcţiona în asociere cu orice sisteme hardware, software sau de date

(b) pentru cazul în care informaţiile stocate vor fi alterate, şterse sau pierdute,

(c) că erorile de funcţionare vor putea fi corectate,

(d) că serverul care face disponibil acest serviciu nu conţine viruşi. Blue Zone nu îşi asumă responsabilitate faţă de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului https://bluezone.ro/, sau ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a acestuia, din orice motive.

Art.9 La rândul său, utilizatorul îşi asumă expres obligaţia de a comunica informaţii personale şi detalii de identificare reale, de natură să asigure o comunicare eficientă cu acesta, pentru a asigura de asemenea o relaţie comercială optimă şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori este necesar (imediat după ce intervin schimbări faţă de datele comunicate iniţial). Informaţiile de identificare vor fi confirmate expres la fiecare comandă plasată. În cazul în care informaţiile oferite de utilizator nu sunt conforme cu realitatea, exacte şi complete, Blue Zone va avea dreptul să suspende şi/sau să desfiinţeze contul respectivului utilizator şi, de asemenea, să refuze solicitări ulterioare făcute de acel utilizator sau de entitatea înregistrată sub respectivul nume de utilizator, chiar dacă aceasta se va înregistra sub un alt nume de utilizator.

Art.10 Atât utilizatorul, cât şi Blue Zone, agreează şi susţin ferm faptul că informaţiile de identificare furnizate de ambele părţi sunt esenţiale şi obligatorii pentru desfăşurarea unor relaţii comerciale corecte şi complete. În cazul în care utilizatorul, încălcând obligaţiile asumate prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii produce prejudicii Blue Zone ca urmare a furnizării de date de identificare incorecte ori incomplete, acesta – utilizatorul – urmează să suporte integral valoarea prejudiciilor cauzate, precum şi contravaloarea cheltuielilor făcute pentru repararea respectivelor prejudicii.

Art.11 În condiţiile celor arătate mai sus, utilizatorul care şi-a făcut deja un cont pe site este dator să facă toate demersurile şi să depună toate diligenţele pentru a se asigura că terţe persoane nu au acces la contul respectiv, nu pot plasa comenzi în numele sau pe seama utilizatorului înregistrat şi în general nu îşi pot asuma identitatea acestuia. În cazul în care, nerespectând aceste obligaţii, utilizatorul înregistrat (adică utilizatorul care a completat formulare de înscriere pe site, respectiv şi-a făcut cont) va răspunde integral pentru toate comenzile plasate de pe contul său, precum şi pentru eventualele prejudicii cauzate Blue Zone prin acţiunile ori comportamentul persoanelor ce au folosit respectivul cont.

Art.12 În cazul în care un utilizator sesizează o folosire abuzivă a contului său este dator să anunţe imediat acest lucru administratorului site-ului prin e-mail la adresa bluezone.cad@gmail.com. Blue Zone va proceda la suspendarea contului. Totodată utilizatorul va trebui să procedeze la schimbarea de urgenţă a datelor de acces în contul respectiv prin facilităţile automate puse la dispoziţie în site. Comenzile plasate până la momentul suspendării contului şi deja procesate sau lansate în producţie vor fi suportate integral de utilizatorul respectiv.

Art.13 Ţinând seama că utilizarea site-ului presupune acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii, este esenţial ca utilizatorii site-ului să aibă capacitate deplină de a contracta, de a-şi asuma obligaţii, de a fi titulari de drepturi. În aceste condiţii, utilizatorii site-ului vor fi exclusiv persoane majore, cu capacitate completă de exerciţiu (copiii, adolescenţii sub 18 ani, interzişii judecătoresc şi în general orice persoană care nu poate să-şi asume nişte obligaţii comerciale în nume propriu nu vor putea fi utilizatori ai acestui site). De asemenea, în cazul utilizatorilor persoane juridice, compartimentele de conducere din cadrul acestora se vor asigura că utilizarea site-ului prin intermediul contului înregistrat aferent respectivei persoane juridice se va face doar de către persoanele în măsură să angajeze societatea în relaţii contractuale sau de persoanele ori compartimentele special însărcinate în acest sens. În aceste condiţii, orice comandă plasată de pe contul unei persoane juridice va fi considerată implicit ca fiind plasată de către respectiva persoană juridică prin intermediul unei persoane cu capacitatea necesară de a angaja societatea în relaţii contractuale şi va fi asumată în totalitate şi fără niciun fel de rezerve de către titularul contului.

În acest sens, prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii persoanele care se înregistrează pe site, respectiv crează conturi, declară expres şi pe propria răspundere că sunt majore şi au totală capacitate de exerciţiu, iar în cazul în care titularul contului urmează să fie o persoană juridică, persoana fizică care va înregistra contul respectiv declară de asemenea că are capacitatea şi competenţa legale necesare pentru a angaja persoane juridică în raporturi comerciale sau este împuternicită expres de persoana care are astfel de calităţi, capacităţi şi competenţe.

Toţi utilizatorii declară de asemenea că au înţeles pe deplin termenii, condiţiile şi clauzele prezentelor Termeni şi Condiţii, că înţeleg modul lor de aplicare, că sunt de acord întru totul cu acestea şi că le vor respecta în totalitate.

Art.14 Înregistrarea conturilor se face în mod automat, electronic, prin completarea câmpurilor obligatorii şi bifarea căsuţelor obligatorii (sau prin debifarea căsuţelor prebifate de sistem), respectiv prin trimiterea spre înregistrare a formularului pus la dispoziţie pe site. Utilizatorii vor completa datele pe propria răspundere. În cazul în care, ulterior, se vor descoperi inadvertenţe, neregularităţi, informaţii incorecte, etc., Blue Zone va putea aplica sancţiunile prevăzute în capitolul special al prezentelor Termeni şi Condiţii, iar responsabilitatea pentru orice consecinţă a completării eronate a formularelor susamintite va fi a persoanei care a procedat la completarea în mod defectuos a respectivelor formulare.

Art.15 Este cu desăvârşire interzis ca utilizatorii să publice sau să încarce în orice fel pe site materiale care conţin viruşi sau programe informatice de tip troian, malware, spyware, etc. respectiv programe sau secvenţe de programe care sunt folosite în general pentru afectarea sau distrugerea sistemului ori pentru colectarea ilegală de informaţii de orice fel, etc.

3. Obligaţii şi responsabilităţi ale utilizatorului

Art.16 Acceptând termenii şi condiţiile, utilizatorul înţelege, îşi asumă şi este de acord cu următoarele responsabilităţi:

– să furnizeze întotdeauna informaţii corecte, complete şi actuale; Blue Zone va procesa toate comenzile, neavând posibilitatea verificării veridicităţii acestora. De principiu informaţiile ce vor fi luate în primul rând în considerare la prelucrarea comenzii vor fi numele/denumirea şi codul numeric personal/codul unic de identificare. Pentru persoanele juridice Blue Zone va putea verifica dacă datele furnizate sunt aceleaşi cu cele din evidenţele arhivelor puse la dispoziţia publicului (Registrul Comerţului, Ministerul de Finanţe, etc.), fără a-şi asuma obligaţia acestei verificări. În cazurile în care se vor face astfel de verificări, în măsura în care se vor observa neconcordanţe între datele introduse şi cele din evidenţele publice, Blue Zone va avea dreptul să nu proceseze comenzile astfel plasate, şi va notifica utilizatorului via email acest aspect. Toate termenele şi toate obligaţiile ce decurg din plasarea comenzilor vor fi opozabile Blue Zone doar după ce toate datele utilizatorului care plasează comanda sunt corecte şi complete (inclusiv datele referitoare la adresa de livrare, telefoane şi persoane de contact, etc.); Şi clienţii care nu au cont de utilizator vor putea plasa comenzi – în măsura în care tehnic va fi posibil acest lucru – caz în care le vor fi aplicabile în totalitate prezentele Termeni şi Condiţii, inclusiv cele referitoare la obligaţia de furnizare de informaţii corecte şi complete atunci când plasează o comandă.

– să menţină şi înnoiască de îndată, atunci când este cazul, datele sale de înregistrare şi de identificare pentru a fi adevărate, exacte, actuale şi complete;

– să facă toate demersurile pentru a păstra confidenţialitatea datelor de înregistrare, pentru a-şi proteja contul şi pentru a se asigura că sub nicio formă şi în niciun caz contul său nu va putea fi folosit abuziv ori de persoane neautorizate;

– să respecte în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente „IMAGINILOR” încărcate pe site, dar şi sistemelor, machetelor, produselor finite, conceptelor grafice şi de produs finit cu care intra în contact prin intermediul site-ului. Astfel, utilizatorii site-ului se angajează prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii să nu se lanseze în niciun fel de activităţi neautorizate de reproducere, adaptare, modificare, valorificare, folosire în orice fel a „Imaginilor”, tehnicilor, machetelor, conceptelor grafice şi în general a oricăror alte elemente de natură să constituie obiect al unor drepturi de proprietate intelectuală, fără să aibă în prealabil acceptul expres al titularului acelor drepturi. Achiziţionarea unei licenţe de utilizare se constituie într-un astfel de accept strict în limitele descrise expres în înscrisul ce certifică achiziţionarea licenţei. În sensul celor de mai sus prin utilizator al site-ului se înţelege atât orice persoană care se înregistrează pe site, creându-şi un cont în acest sens, cât şi persoanele fizice sau juridice care intră pe site fără a-şi face cont, dar care au acces gratuit la produse şi concepte grafice.

Încălcarea acestei obligaţii va fi urmată fără niciun fel de excepţie de sesizarea organelor şi instituţiilor abilitate ale statului în vederea identificării persoanelor vinovate, a stabilirii gradului de vinovăţie, normelor legale încălcate şi a întinderii prejudiciului produs, dar şi aplicării pedepselor prevăzute de lege.

Art.17 În acelaşi timp, utilizatorilor le revin următoarele obligaţii:

– să nu publice sau să încarce pe site materiale care conţin viruşi sau alte programe de tip malware, spyware etc. ori alte programe informatice asimilate, concepute ori folosite cu intenţia de a afecta, distruge, bloca ori modifica în orice fel acest sistem sau orice informaţie care este parte componentă a acestui sistem ori de a colecta ori folosi în mod abuziv informaţii de pe site;

– să nu încerce spargerea barierelor de securitate;

– să nu publice şi să nu încarce pe site materiale protejate de legislaţia incidentă drepturilor de autor dacă nu sunt autorii sau dacă nu au permisiunea expresă şi anterioară a autorului de a publica materialul respectiv;

– să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, mesaje politice, materiale ori informaţii interzise de prevederile legale în vigoare ori contrare bunului simţ şi moralei;

– să nu publice imagini ori informaţii care sunt de natură a încălca prevederile legale în vigoare;

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Protecția datelor cu caracter personal

Art. 18 Aspecte generale

Blue Zone poate fi identificată ca și entitate juridică în modalitățile arătate în partea introductivă a prezentelor termeni și condiții.

Blue Zone cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Blue Zone respectă confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la toți clienți și la toți vizitatorii website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, raportat la modalitățile de colectare, stocare, transmitere și în general prelucrare a datelor cu caracter personal, dar și la natura datelor prelucrate și la suportul acestora.

Blue Zone prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală) şi, doar atunci când este relevant, informaţii referitoare la condamnări penale și infracțiuni (de exemplu, dacă acest lucru este relevant într-un eventual proces de recrutare), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea Blue Zone, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-urile administrate de Blue Zoneprin formularele de comandă, etc.

De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați unul dintre site-urile administrate de noi. Astfel, la fiecare vizită a dumneavoastră putem colecta date tehnice (de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil); aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la secțiunea dedicată fișierelor de tip cookies.

Este posibil să colectăm date despre vizita dumneavoastră (acest lucru poate include de exemplu Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la site-urile administrate de noi (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv categoriile de produse accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor produse, categorii de produse sau pagini dedicate), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de produse vizualizate pe site-urile administrate de noi, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

În cazul in care nu sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Menționăm însă că este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

Art. 19 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Blue Zone nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevăzute mai jos, cu observarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor. Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Putem proceda la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru motive tehnice, administrative și/sau operaționale. Spre exemplu, putem prelucra datele dvs. pentru a optimiza modul de prezentare a conținutului prezent pe site-urile noastre, respective pentru a asigura prezentarea acestui conținut într-o modalitate cât mai eficientă pentru dumneavoastră și pentru echipamentele de pe care accesați paginile noastre. De asemenea, putem prelucra datele dvs. în vederea îmbunătățirii continue a site-urilor administrate de noi, pentru operațiuni de mentenanță sau de administrare a site-urilor, pentru asigurarea funcționalității acestora, pentru executarea de analizare a datelor, testare, operațiuni statistice și de cercetarea, pentru oferirea de conținut personalizat vizitatorilor și nu în ultimul rând pentru a vă putea oferi site-uri cât mai sigure

În anumite cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră expres, acordat anterior prelucrării. În astfel de cazuri consimțământul dvs. va fi solicitat separat, în mod explicit, în momentul în care se furnizează respectivele date. Consimțământul, odată dat, va putea fi retras, însă retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor.

În cazurile în care datele dumneavoastră personale vor fi solicitate și prelucrate pentru ca societatea noastră să își poată respecta obligațiile legale sau contractuale, inclusiv cele din contractele încheiate cu dumneavoastră, furnizarea și prelucrarea acestor date este obligatorie. În cazul în care nu ne veți furniza aceste date, nu vom putea derula relațiile contractuale și /sau nu vom putea respecta obligațiile legale ce ne incumbă, după caz.

În plus, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (date de contact, date de identificare, adrese, etc.) pentru a ne putea exercita drepturile împotriva dvs., inclusiv dreptul de a formula reclamații. Acest gen de prelucrare este o prelucrare legală, bazată pe interesele noastre legitime. Datele vor fi folosite pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege în cazul unor eventuale litigii sau situații asimilate.

În toate celelalte cazuri, este opțiunea dvs. de a ne furniza sau nu datele dvs. cu caracter personal.

Art. 20 Datele prelucrate. Persoane vizate. Refuz de furnizare

Ce date cu caracter personal prelucrează Blue Zone? În vederea desfășurării activității curente, inclusiv derulării activității contractuale, precum și în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE), Blue Zone vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, Blue Zone va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cod de identificare personală, telefon, fax, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, vârsta, profesia, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Blue Zone, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: clienții persoane fizice ai Blue Zone (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, salariați, colaboratori, prepuși și persoane asimilate, reprezentanții partenerilor de afaceri, persoanele de contact ale partenerilor noștri de afaceri și în principiu orice persoană cu care societatea noastră intră în contact (pe site, la sediu și în locurile în care subscrisa își desfășoară activitatea, în orice modalitate subsecventă sau asimilată, prin corespondență sau direct, etc.) ca urmare a desfășurării activității sale curente

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Pentru ca societatea noastră să își poată onora obligațiile contractuale și cele legale, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizați date complete, actualizate și corecte (în cazurile în care furnizarea acestor informații este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale, pentru exercitarea drepturilor legitime și în orice alte cazuri prevăzute de lege). Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității Blue Zone, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Blue Zone. Atunci când achiziționați un produs/serviciu furnizat de Blue Zone, vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului Blue Zone, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim).

Art. 21 Consimțământ. Retragerea consimțământului

Prin citirea prezentelor prevederi și/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Blue Zone ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării serviciilor/produselor Blue Zone, persoanele vizate sunt informate și/sau își exprimă în mod expres consimțământul (își dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justificată de un interes legitim al Blue Zone, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau își pot retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing directoricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite.

Art. 22 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 • Derularea activității comerciale/contractuale a Blue Zone, îndeplinirea obligațiilor contractuale presupuse de desfășurarea activității comerciale, respectiv de prestarea serviciilor;
 • Facturarea și încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de Blue Zone, îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre, inclusiv exercitarea drepturilor noastre legitime;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor/serviciilor;
 • Management operațional;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești etc.
 • Inițierea, menținerea, dezvoltarea sau finalizarea unor colaborări comerciale
 • Recrutarea de personal, inclusiv înscrierea la procesul de selecție, parcurgerea acestui proces, finalizarea procesului, angajarea și instrumentarea ulterioară a contractului de muncă, dar și a relațiilor salariatului în cadrul societății, reglementarea activității sale profesionale, a conduitei, etc.
 • Asigurarea siguranței și securității în toate locațiile unde societatea noastră își desfășoară activitatea

Blue Zone va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terții fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior, cu excepția cazurilor în care astfel de operațiuni sunt permise și fără acordul dumneavoastră de legislația europeană și națională ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 23 Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor pot fi:

– Personalul specializat (strict limitat) din cadrul societății noastre, respectiv acele persoane care au nevoie de aceste informații pentru îndeplinirea obligațiilor lor profesionale (respectiv angajații și colaboratorii noștri din compartimentele specifice – vânzări, IT, juridic, dezvoltare produse, etc.). Societatea noastră se va asigura că aceste persoane pe de-o parte vor lua cunoștință de informațiile respective doar în măsura în care au nevoie de acestea pentru desfășurarea activității lor, și pe de altă parte că vor păstra confidențialitatea (sau cel puțin își vor asuma această obligație) cu privire la respectivele date cu caracter personal.

– autoritățile publice, instituțiile abilitate cu aplicarea legii, în măsura în care furnizarea datelor dvs. este necesară pentru aplicarea legilor incidente, pentru exercitarea drepturilor societății noastre, pentru protejarea intereselor legitime ale noastre și ale unor eventuale terțe părți, în totală conformitate cu legislația specifică incidentă.

– datele dvs. ar putea fi comunicate unor diverși furnizori de servicii, entități care furnizează societății noastre servicii specifice – juridic, IT, vânzări, securitate, contabilitate, audit, intermedieri comerciale, etc. – doar în măsura în care aceste informații le sunt necesare executării serviciilor respective și cu observarea obligațiilor de confidențialitate specifice fiecărei activități în parte.

– datele dvs. ar putea fi comunicate și unor parteneri de afaceri care ne furnizează anumite servicii care ne pun în contact cu dvs. și fără de care nu am fi în măsură să ne executăm obligațiile contractuale – sau le-am executa mai dificil, mai lent, mai oneros – spre exemplu vom putea comunica datele dvs. de contact societăților de curierat cu care colaborăm, pentru livrarea produselor comandate de la noi.

– este posibil ca unii furnizori de servicii să ne solicite un anume tip de informații, de date cu caracter personal pentru prestarea anumitor activități – studii de piață, campanii de publicitate, dezvoltare de produse, etc. Pe cât posibil, societatea noastră nu va furniza acestor entități decât date generale, informații de gen (spre exemplu ”pagina x este accesată de utilizatori în vârstă de 26 de ani în proporție de 15%”).

– Furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Blue Zone, autorități/instituții publice;

– Autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Blue Zone și nu vor fi furnizate către alți terți, decat in conditiile de securitate si protectie echivalente prezentului contract. În toate cazurile societatea noastră va urmări pe cât posibil protecția tuturor datelor cu caracter personal și va respecta prevederile legale incidente

Art. 24 Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

În cazul în care v-ați dat consimțământul expres și anterior, datele cu caracter personal furnizate (cum ar fi: nume și prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Blue Zone cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile Blue Zone, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.

În cazul în care v-ați dat consimțământul expres și anterior, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Blue Zone, cu respectarea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care Blue Zone intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce ați optat în acest sens) veți fi informați în prealabil. Vă veți putea exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Blue Zone. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea Blue Zone, va puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

Art. 25 Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a ne solicita să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite cazuri, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că avem un interes legitim în a proceda astfel, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Este foarte importat de menționat că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care se poate demonstra că există motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Mai mult, dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligaţiile contractuale asumate faţă de dumneavoastră sau dacă avem o obligaţie legală sau un interes legitim să păstrăm datele respective. Pentru a vă putea răspunde solicitărilor, dumneavoasră va trebui să vă declinați identitatea, să o probați și să ne comunicați toate detaliile ce ne sunt necesare pentru formularea și comunicarea răspunsului.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, ne puteți contacta în modalitățile comunicate în prezentul document. Intenția noastră e de a vă oferi toate clarificările necesare și de a veni în întâmpinarea tuturor problemelor ridicate. Cu toate acestea, vă informă că aveți și dreptul de a vă adresa cu o reclamație autorităților de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 26 Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, Blue Zone va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților Blue Zone, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Blue Zone prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Blue Zone pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Blue Zone și/sau vor fi distruse.

Art. 27 Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Blue Zone  depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Blue Zone. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Blue Zone utilizează proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Art. 28 Securitatea datelor bancare.

În cazul plăților efectuate cu cardul (exemplu: achiziționare de produse și/sau servicii online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) și a sistemelor informatice utilizate.

Art. 29 Cookies și butoane integrate de comunicare social. Linkuri către alte site-uri

Site-urile administrate de societatea noastră utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai respectivelor site-uri. Astfel vom putea fi în măsură să vă asigurăm o experiență cât mai bună atunci când intrați pe site-urile noastre și, în același timp, să asigurăm o optimizare continuă a serviciilor oferite și a securității de navigare. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site-urile administrate de noi sau prin setările din browserele pe care le folosiți. Pentru informații complete despre cookies (tip, durată de folosire, scopuri, etc.) accesați secțiunea dedicată.

Pe site-urile noastre veți putea găsi și butoane sau alte funcții asimilate care înlesnesc comunicarea socială, respectiv butoane care asigură accesarea unor funcții ale platformelor sociale uzuale sau specifice. Prin intermediul acestor funcții sau butoane se pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și site-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează

În site-urile administrate de societatea noastră puteți găsi linkuri către site-uri pe care societatea noastră nu le poate controla. Odată ce accesați un astfel de link aparținând unei entități terțe, veți fi direcționați către site-ul acelei entități. Vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor aferentă site-ului respectiv. Societatea noastră nu este cu nimic responsabilă pentru politicile respectivelor entități și nici pentru comportamentul lor, practicile lor sau condițiile în care înțeleg să-și desfășoare activitatea.

Art. 30 Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Art. 31 Drepturile persoanelor vizate

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizatTotodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, persoanele vizate au dreptul, de a-și retrage consimțământul în orice moment în formă scrisăadresată Blue Zone, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Blue Zone să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, cu excepția cazurilor în care Blue Zone demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, Blue Zone este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoștință și înțeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Blue Zone constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Blue Zone și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Blue Zone poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită dreptul de opoziție în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Blue Zone este îndreptățită să considere Contractul încheiat cu Clientul Blue Zone de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenție a instanțelor judecătorești, cu excepția unei notificări prealabile.

Art. 32 Modificări

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului Blue Zone prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului Blue Zone sau utilizarea serviciilor Blue Zone prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

Art. 33 Toţi utilizatorii activi ai site-ului (un utilizator activ înseamnă un utilizator care a plasat o comandă în ultimele douăsprezece luni, un contributor care a încărcat pe site „Imagini” în ultimele douăsprezece luni sau un contributor ale cărui „imagini” au fost folosite de utilizatori sau de Blue Zone pentru realizarea unor produse comandate prin intermediul site-ului) vor putea face rewiew-uri, propuneri, comentarii, note, sugestii, vor putea transmite idei sau observaţii cu privire la conţinutul sau structura site-ului. Aceştia vor putea folosi adresele de contact ale Blue Zone, zonele dedicate în site pentru rewiew-uri şi/sau blogul/forumul site-ului. Pentru postarea de mesaje, comentarii ori alt gen de note ori sugestii pe blog/forum sau direct pe site, în măsura în care acest lucru va fi practic posibil, utilizatorii se angajează ferm să aibă o atitudine corectă şi civilizată, să se abţină de la întrebări, sugestii, comentarii ori remarci al căror conţinut ar putea fi calificat ca nereal/neadevărat, ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, orientat politic sau în măsură să afecteze viaţa privată, să se abţină de la orice fel de manifestare care să conţină sau să implice elemente susceptibile de a afecta drepturi de proprietate intelectuală şi/sau drepturi conexe ale titularilor acestora. Nerespectarea acestui angajament / obligaţie va fi sancţionată cu desfiinţarea imediata a contului respectiv şi cu posibila îngrădire a accesului pe site pentru o perioadă determinată sau pe termen nelimitat a persoanelor titulare ale contului desfiinţat. De asemenea, utilizatorii se vor asigura că orice fel de postare pe care o vor face nu va avea un conţinut ilegal, defăimător, obscen, ameninţător, etc., nu va conţine viruşi ori alte programe informatice de tip malware, spyware ori alte asemenea; utilizatorii se angajează ca prin postările de orice natură publicate pe site şi prin elementele încărcate pe site să nu deruleze în nicio formă campanii politice ori electorale, să nu facă solicitări comerciale directe ori indirecte, spam, mass-mail sau vreo altă formă de abuz. De asemenea, nu este permisă sub nicio formă promovarea prin astfel de mijloace a activităţii proprii ale utilizatorilor, ale produselor sale ori ale unor terţe entităţi; în general este interzisă orice formă de publicitate făcută de utilizatori, în afara canalelor specializate şi dedicate din interiorul site-ului.

Doar utilizatorii înregistraţi vor putea face postări pe forumul sau blogul site-ului, ori direct în site, în spaţiile special amenajate în acest sens – dacă acest lucru va fi posibil. Orice postare se va face sub numele utilizatorului, care va fi în totalitate răspunzător de conţinutul acelei postări.

Toate postările vor face subiectul unei moderări înainte de a fi publicate pe site. Deşi Blue Zone va încerca prin această acţiune de moderare să împiedice postarea pe site a oricărei întrebări, sugestii, comentariu, remarci sau alte asemenea al căror conţinut ar putea fi calificat ca ilegal, obscen, ameninţător, exagerat, nefondat, defăimător, orientat politic sau în măsură să afecteze viaţa privată, Blue Zone nu va fi sub nicio formă răspunzătoare pentru postările utilizatorilor înregistraţi, nici pentru conţinutul acestora şi nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate unor terţe persoane de către aceste postări. Blue Zone se delimitează expres, complet şi apriori de conţinutul oricăror postări făcute de utilizatori în cuprinsul site-ului. Postările respective vor reflecta doar opiniile, intenţiile, punctele de vedere, etc. ale utilizatorilor, iar publicarea lor pe site nu va echivala sub nicio formă cu un eventual accept, adeziune, susţinere, etc., expresă sau tacită a Blue Zone faţă de conţinutul respectivelor postări, de punctele de vedere ori opiniile exprimate, de modalitatea de redactare a lor, etc.

Art.34 În cuprinsul postărilor pe care le vor face pe blog sau forum ori în interiorul site-ului, dacă acest lucru va fi posibil, utilizatorii se vor limita la comentarii, aprecieri, opinii etc. legate în mod direct de serviciile prestate lor, produsele livrate lor ori comenzile plasate de pe conturile lor. Orice mesaje sau postări care nu respectă această regulă sau care sunt neadevărate vor putea fi eliminate imediat de administratorul site-ului, blogului sau forumului, după caz, iar persoana care le-a postat va putea fi sancţionată de Blue Zone inclusiv cu suspendarea temporară a contului sau chiar cu desfiinţarea acestuia.

De asemenea, în cuprinsul postărilor pe care le vor face, utilizatorii se obligă să folosească un limbaj decent şi moderat, fără jigniri, să nu furnizeze informaţii incorecte, incomplete ori exagerate. Utilizatorii se obligă de asemenea să se abţină de la a face aprecieri sau de la a prezenta informaţii de natură a aduce prejudicii de imagine sau prejudicii materiale Blue Zone. Nerespectarea acestor obligaţii va duce la aplicarea de sancţiuni care pot merge până la suspendarea temporară a contului ori chiar desfiinţarea lui, interdicţia de a se mai înregistra pe site, etc. În plus, Blue Zone îşi rezervă dreptul de a solicita instituţiilor şi instanţelor competente să întreprindă măsuri în vederea recuperării integrale de la persoanele vinovate a prejudiciilor suferite.

Utilizatorii vor fi singurii care vor suporta consecinţele postărilor făcute, ori a efectelor acestora, singurii care vor putea fi traşi la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate prin postările respective ori pentru eventualele încălcări ale prevederilor legale în vigoare săvârşite prin intermediul respectivelor postări.

Blue Zone îşi rezervă dreptul de a înlătura/şterge oricând şi fără niciun fel de notificare prealabilă orice comentariu, orice postare ori alte asemenea făcute de către utilizatori în cadrul forumului, blogului ori în spaţiile special destinate în acest sens în cuprinsul site-ului.

Art.35 Utilizatorii vor folosi pentru înregistrare adrese de mail reale, valide şi funcţionale. Utilizarea de adrese false ori asumarea identităţii sau a datelor de identificare aparţinând unor alte persoane sau entităţi de către un utilizator este cu desăvârşire interzisă.

Blue Zone îşi rezervă dreptul însă nu îşi asumă şi obligaţia expresă de a îndepărta ori edita informaţiile neconforme de care s-a făcut vorbire în paragrafele de mai sus.

Art.36 Sunt cu desăvârşire interzise şi vor fi tratate cu toată seriozitatea orice fel de operaţiuni neautorizate asupra acestui site, precum şi tentativele unor astfel de operaţiuni, inclusiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, copierea de informaţii de orice fel pentru utilizarea lor în mod abuziv şi fără drept, modificarea abuzivă, fără drept a informaţiilor de pe site, blocările abuzive a accesului unor alţi utilizatori, etc. Orice fel de activitate de această natură va fi comunicată organelor în drept, în măsură să cerceteze astfel de fapte şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

5. Modalităţi şi termene de plată.

Art. 37 Produsele prezentate pe site vor fi însoţite de preţuri exacte cu TVA inclusa sau evidentiata separat, stabilite default în monedă europeană (Euro) sau optional in lei. Cursul leu / euro care va fi luat în calcul la echivalarea preţurilor este specificat în site sau va fi comunicat şi în factura emisă şi comunicată, factură care va fi emisă în moneda naţională. În formularul de comandă se vor arăta produsele comandate, cu indicarea cantităţii din fiecare produs. Formularul de comandă va indica preţul fiecărui produs în parte, precum şi totalul de plată. Prin apăsarea butonului “Confirmare/Finalizare Comanda” utilizatorul îşi va declara expres acordul cu privire la preţurile menţionate în comandă, la cantităţile precizate din fiecare produs, precum şi cu privire la preţul total aferent comenzii.

În conformitate cu prevederile art. 319 pct. 29 din Legea 227/2015 (Codul Fiscal) „Semnarea şi ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura”, astfel că facturile emise de Blue Zone vor putea fi lipsite de unul sau de amândouă aceste elemente.

Art.38 Pentru fiecare elemente grafic, template, în general pentru fiecare din “IMAGINILE” oferite pe site pentru a putea fi folosite în cadrul produselor comandate se va preciza în mod expres preţul licenţei de folosire a acestora şi condiţiile de folosire a respectivelor produse, cu menţionarea expresă a caracterului exclusiv ori non-exclusiv al licenţei pentru respectivul element grafic.

Art. 39 Plata pentru fiecare comandă în parte va fi efectuată doar prin transfer bancar în contul indicat la rubrica aferentă din site/ordin de plata.

Art. 40 Comanda va fi confirmata pe email (bluezone.cad@gmail.com) de ambele parti, plata urmand sa se faca ulterior prin ordin de plata.